(سی ام آر) CMR چیست؟

سی ام آر مخفف جمله

Convention of the Contract for the international Carriage of Good by Rood

کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا

درحالی كه مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی تابع قانون« حمل كالا از طریق دریا»(Carriage of the Goods by the sea Act ) قرار دارد.آنچه لازم است در این مرحله ذكر گردد.

 این واقعیت است كه كانتینر یك بسته تلقی نمی شود.بلكه بسته تعداد بسته هایی است كه برای حمل در كانتینر قرار داده شده و در سند حمل بدان اشاره گردیده.

در این حالت چنانچه كانتینری كه حاوی بسته لوازم الكترونیكی است مفقود شود و صاحب كالا كه نخوا سته ارزش محموله را در سند حمل درج نماید حداكثر مسئولیت حمل كننده در صورت فقدان كانتینر طبق قانون دریایی ایران عبارت است از:

پوند(طلا)              100*100=10.000

اما در صورتی كه در سند حمل نوشته شده باشد«یك كانتینركه گفته می شود حاوی بسته لوازم یدكی الكترونیكی است» ویا «یك كانتینرحاوی100بسته لوازم الكترونیكی» ولی با درج متنی به شرح زیر:

«بارگیری و شمرده شده بوسیله فرستنده»(Shippers Load and Count )هركانتینر یك بسته تلقی می شود كه براساس قانون دریایی ایران حداكثر مسئولیت حمل كننده معادل پوند (طلا )   100=100×1 خواهد بود.

اگر سایر قوانین ومقررات مصوبه مانند «هیگ{لاهه}(Hague)، «هیگ ویزبی»(Hague/visby Rules(1968)، «هامبورك» (Hamburg )، C.M.R ،CIM ،FBL (Fiata Combined Transport Bill of Lading)را برسی نماییم مشاهده می كنیم ضمن اینكه سقف تعهدات متصدی حمل متفاوت است .

اما دارای وضعیتی یكنواخت و یكسان هستند .بصورت نمونه اشاره می كنیم كه در قوانین مربوط به نظارت بر«بارنامه» (F.B.L)، مقدار 2SDR بعنوان ما با ازاء هر كیلو وزن ناخالص بار تعیین گردیده درحالیكه قوانین و مقررات مربوط به اسناد حمل مركب كالا تهیه شده توسط ICC/UNCTAD ، چنانچه حمل مركب شامل حمل دریایی كالا هم باشد SDR 67/666برای هربسته و یا ?SDRبه ازاءهركیلو وزن ناخالص محموله(هر كدام كه بیشتر باشد) تعیین شده است.

درصورتی كه حمل دریایی وجود نداشته باشد 8/33  SDR به ازاء هركیلو گرم وزن ناخالص محموله تعیین شده است.

در ایران شركت های بیمه برای حمل كالا با كانتینر 20?%تخفیف نرخ برای شرایط W.A ،F.P.A ،All Risk  منظور می نماید.بیمه گران خارجی پوشش بیمه ای كانتینر را به سه بخش منفك از هم تقسیم نمو ده اند كه عبارتند از:

بیمه بدنه كانتینر

بیمه مسئو لیت وارده به اشخاص ثالث كه ناشی از جابجایی كانتینرباشد

بیمه مسئولیت متصدی حمل

 حمل باكانتینر تا حدود بسیار زیادی باعث كاهش خسارت ناشی از دله ـ دزدی (pilfrage )كالا در مسیر حمل یا در ترمینالها و مبادی ورود و خروج شده است.اما همیشه این خطر وجود دارد كه كانتینر به سرقت برده شود. بررسی خسارات ناشی از حمل و نقل كالا با كانتینر ارقام زیر را نشان می دهد .

 خسارات وارده به كانتینر بر مبنای محل ایجاد خسارت

در ترمینا لها                                  60 درصد

درجاده ها                                     15 درصد

در راه آهن                                    15 درصد

در دریا / كشتی                             10 درصد

در هواپیما                                    تقریبا ناچیز

 خسارت وارده به كانتینر بر مبنای محل اصابت:

سقف كانتینر                                30 درصد

دیواره های كانتینر                          15 درصد

در كانتینر                                     15 درصد

كف كانتینر                                   15 درصد

سایر جاهای كانتینر                       25 درصد

خسارات وارده به كانتینر بر مبنای عامل خسارت:

بی مبالاتی در جابجایی                                 50 درصد

بی توجهی درانبار داری و بستن

آن روی كشتی                                            25درصد

فشار های بیش از حد هنگام

حمل و نقل شامل بدی شرایط جوی                 10 درصد

سایر عوامل از جمله ضعف بدنه كانتینر               5 درصد

6 آذر 1398
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --

مشاوره رایگان (کلیک کنید) 02144769200